ENVIRONMENTAL
AND
OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY POLICIES

MISSION

Electromobility development

VISION

Maintaining global technological leadership in batteries for public transportation, industrial applications, robotics and renewable energy, achieving a top 3 position in Europe and a top 10 position worldwide in the battery industry.

Impact Clean Power Technology S.A. core business is to design, manufacture and supply modern and advanced energy storage for powering electric vehicles and for applications in power generation, telecommunications and power systems. We conduct operations in an environmentally friendly manner and under conditions that are safe for employees and stakeholders

Impact Clean Power Technology S.A. appreciating the importance of health and safety at work and environmental protection issues, has implemented and maintains an integrated health and safety at work management system and environmental protection management system in accordance with the requirements of standards PN-EN ISO 14001:2015 and PN-ISO 45001:2018, which ensures the achievement of the intended objectives.

INTENDED GOALS IN THE AREA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ARE ACHIEVED THROUGH:

 • Continuous improvement of the effectiveness of the Occupational Health and Safety Management System and the Environmental Management System. Strive for continuous improvement of occupational health and safety and environmental protection, implementing the established objectives of the integrated system of Occupational Health and Safety and Environmental Protection
 • Preventing occupational accidents, occupational diseases, environmental pollution and reducing the risk of accidents or negative environmental impacts by following established procedures and policies
 • Meeting the requirements of legislation and other requirements of legislation and other requirements in the area of occupational health and safety and environmental protection, related to the operation of the company
 • Popularizing the idea of safe and hygienic work and environmental awareness among the crew and other stakeholders
 • Reducing consumption of natural resources by reducing electricity consumption, document printing
 • Work with customers and partners to improve the level of safety in their businesses by monitoring their health, safety and environmental performance
 • Provide adequate resources and means to implement and maintain Health and Safety and Environmental Protection policies
 • Compliance with the principles of full responsibility of all employees for occupational health and safety and environmental protection issues
 • Eliminating and reducing risks in the area of ​​Occupational Health and Safety and environmental protection using a hierarchy of technical organizational risk minimization measures
 • Improving employee qualifications and taking into account the role of employees and their involvement in activities aimed at improving occupational health and safety and environmental protection
 • Structure and processes ensuring the selection of employees with appropriate competences in the field of occupational health and safety and environmental protection, taking into account the assessment of the competences of the staff responsible for the implementation of tasks.

The environmental and health and safety policy is implemented by management and employees in everyday activities as part of the functioning integrated environmental and health and safety management system in accordance with the requirements of standards PN-EN ISO 14001:2015 and PN-ISO 45001:2018.

IMPACT reserves the right to change the Environmental and Occupational Health and Safety Policies by publishing new content on the website. Once the change has been made, the Environmental and Occupational Health and Safety Policies will appear on the website with the new date.

Warsaw, 26.04.2024

POLITYKA ŚRODOWISKOWA
ORAZ BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

MISJA

Rozkręcenie elektromobilności

WIZJA

Utrzymywanie globalnej przewagi technologicznej
w bateriach dla transportu publicznego, aplikacji
przemysłowych, robotyki i energetyki odnawialnej,
osiągnięcie pozycji Top 3 w Europie i Top 10 na świecie
w branży bateryjnej

Głównym celem działalności Impact Clean Power Technology S.A. jest projektowanie, produkcja
i dostarczanie nowoczesnych i zaawansowanych magazynów energii elektrycznej do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym oraz do zastosowań w energetyce, telekomunikacji
i systemach zasilania gwarantowanego. Działalność
prowadzimy w sposób przyjazny dla środowiska
naturalnego oraz w warunkach bezpiecznych
dla pracowników i stron zainteresowanych.

Organizacja Impact Clean Power Technology S.A.
doceniając znaczenie problematyki bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz kwestii ochrony środowiska wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
oraz Zarządzania Ochroną Środowiska zgodny
z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015 i
PN- ISO 45001:2018, który

ZAMIERZONE CELE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA OSIĄGAMY POPRZEZ:

 • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa
  i higieny pracy orazochrony środowiska, realizując ustanowione cele zintegrowanego systemu BHP i Ochrony Środowiska.
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zanieczyszczeniu środowiska oraz zmniejszanie ryzyka powstania wypadku lub negatywnego wpływu na środowisko, poprzez przestrzeganie ustanowionych procedur i zasad
 • Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań w obszarze bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz ochrony środowiska, związanych z funkcjonowaniem firmy
 • Popularyzowanie idei bezpiecznej i higienicznej pracy oraz świadomości ekologicznej wśród załogi, oraz innych stron zainteresowanych
 • Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia energii elektrycznej, wydruków dokumentów
 • Współpracę z klientami i partnerami przy poprawianiu poziomu bezpieczeństwa w ich przedsiębiorstwach, poprzez monitorowanie ich wyników w obszarze BHP oraz Ochrony Środowiska.
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymania Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska.
 • Przestrzegania zasad pełnej odpowiedzialności wszystkich pracowników za bezpieczeństwo
  i higienę pracy oraz kwestie ochrony środowiska.
 • Eliminowanie i ograniczanie zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska przy zastosowaniu hierarchii technicznych i organizacyjnych środków minimalizujących ryzyko.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Strukturę i procesy zapewniające dobór pracowników z właściwymi kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska z uwzględnieniem oceny kompetencji kadry odpowiedzialnej za realizację zadań.

Polityka środowiskowa i bhp jest realizowana przez Kierownictwo i Pracowników
w codziennych działaniach w ramach funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego i bhp zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015
i PN- ISO 45001:2018.

IMPACT zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poprzez publikację ich nowych treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostaną umieszczone na stronie internetowej z nową datą.

Warsaw, 26.04.2024

Download