PRODUCT
SAFETY POLICY

IMPACT
CLEAN POWER
TECHNOLOGY S.A.

Product safety is one of ICPT S.A.’s core values.

 • Product safety is the protection of the public from unreasonable risk of accident, injury or death due to a defect in the design, manufacturing or specification of ICPT S.A. products, as well as meeting legal, industry, customer requirements for product safety.
 • All ICPT S.A. employees are required to report potential safety and product integrity concerns to a product safety representative.
 • ICPT S.A.’s Product Safety Representatives are the Quality and Service Manager and the Functional Safety Engineer.
 • Suppliers of software, hardware or firmware to ICPTA S.A. must meet the requirements for: technical specifications of ICPT S.A., special features, and cyber safety requirements, functional safety. Functional safety is understood as a general approach to all activities in the safety lifecycle of systems containing electrical and/or electronic and/or programmable electronic components.

ICPT S.A. commits to:

 • Follow the Product Safety Procedure to create a proactive safety culture to prevent and detect potential safety defects.
 • Maintain a Product Safety Steering Committee i.e. Quality and Service Manager and Functional Safety Engineer to review and escalate potential product safety issues to Management.
 • Maintain a robust special features management process at ICPTA S.A. of our suppliers.

This policy defines product safety, key responsibilities and the way to create a proactive safety culture at ICPT S.A.

IMPACT reserves the right to change the product safety policy by publishing new content on the website. Once the change has been made, the product safety policy will appear on the website with the new date.

Warsaw, 26.04.2024

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
PRODUKTÓW IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.

Bezpieczeństwo produktów
jest jedną z podstawowych wartości ICPT S.A.

 • Bezpieczeństwo produktów to ochrona społeczeństwa przed nieuzasadnionym ryzykiem wypadku, obrażeń lub śmierci z powodu wady projektowej, produkcyjnej lub specyfikacji produktów ICPT S.A., przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawnych, branżowych, wymagań klientów w zakresie bezpieczeństwa produktów.
 • Wszyscy pracownicy ICPT S.A. mają obowiązek zgłaszać potencjalne obawy związane z bezpieczeństwem i integralnością produktu przedstawicielowi ds. bezpieczeństwa produktu.
 • Przedstawicielami ds. bezpieczeństwa produktów ICPT S.A. są Kierownik ds. Jakości i Serwisu oraz Inżynier Bezpieczeństwa Funkcjonalnego.
 • Dostawcy software, hardware czy firmware dla ICPTA S.A. muszą spełniać wymagania dotyczące: specyfikacji technicznej ICPT S.A., cech specjalnych, oraz wymagań w zakresie cyber bezpieczeństwa, bezpieczeństwa funkcjonalnego. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest rozumiane jako ogólne podejście do wszystkich działań w cyklu życia bezpieczeństwa systemów zawierających elektryczne i/lub elektroniczne i/lub programowalne elektroniczne elementy składowe.

ICPT S.A. zobowiązuje się do:

 • Przestrzegania Procedury Bezpieczeństwa Produktów w celu stworzenia proaktywnej kultury bezpieczeństwa, która będzie zapobiegać i wykrywać potencjalne wady bezpieczeństwa.
 • Utrzymywania komitetu sterującego ds. bezpieczeństwa produktów tj. Kierownik ds. jakości i serwisu oraz Inżynier bezpieczeństwa funkcjonalnego w celu przeglądu i eskalacji potencjalnych kwestii bezpieczeństwa produktów do Kierownictwa.
 • Utrzymywanie solidnego procesu zarządzania cechami specjalnymi w ICPTA S.A. naszych dostawców.

Niniejsza polityka definiuje bezpieczeństwo produktów, kluczowe obowiązki oraz sposób tworzenia proaktywnej kultury bezpieczeństwa w ICPT S.A.


IMPACT zastrzega sobie prawo do zmiany polityki bezpieczeństwa produktów poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, polityka bezpieczeństwa produktów zostanie umieszczona na stronie internetowej z nową datą.

Warsaw, 26.04.2024

Download