QUALITY POLICY
OF THE IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.

We are committed to achieving our goals by meeting the throughout the supply chain the requirements of all stakeholders, especially legal and Customer requirements, and we are committed to continuously improving our quality management system in accordance with ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016, while taking care of safety, environment and working conditions in accordance with ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.

MISSION

Inventing ways to manage Your energy

VISION

Maintaining global position, TOP 3 in Europe and TOP 10 in the world among manufacturers of modern energy storage systems for public transportation, industry, robotics and renewable energy sources

We design and manufacture bus, heavy-duty transport, and railway batteries under the OEM model. We introduce the Build-to-Print model

We establish an Investment Department to comprehensively deliver large-scale energy storage facilities under the turnkey investment model

 • Design and manufacture of reliable battery systems for public transportation
 • Construction of battery and hydrogen systems based on proprietary technologies
 • Battery as a Service and Hydrogen as a Service
 • Conducting complex investment projects in energy storage facilities

COMPANY’S STRATEGIC OBJECTIVES

 1. Launch innovative products on the market
 2. Diversification of markets
 3. Ensure long-term production capabilities

IMPACT reserves the right to change the Quality policy of the Impact Clean Power Technology S.A. by publishing new content on the website. Once the change has been made, the Quality policy of the Impact Clean Power Technology S.A. will appear on the website with the new date.

Warsaw, 26.04.2024

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.

Zobowiązujemy się realizować nasze cele poprzez spełnianie w całym łańcuchu dostaw wymagań wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności wymagań prawnych i wymagań Klientów, a także zobowiązujemy się ciągle doskonalić system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo, środowisko i warunki pracy zgodnie z ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.

MISJA

Tworzenie sposobów na magazynowanie Twojej energii

WIZJA

Utrzymanie pozycji globalnej, TOP 3 w Europie i TOP 10 na Świecie wśród producentów nowoczesnych systemów magazynowania energii dla transportu publicznego, przemysłu, robotyki i odnawialnych źródeł energii

Projektujemy i produkujemy baterie autobusowe, transportu ciężarowego i kolejowego w modelu OEM. Wprowadzamy model Build-to-Print

Tworzymy Dział Inwestycji aby kompleksowo dostarczać wielkoskalowe magazyny energii
w modelu inwestycji pod klucz

 • Projektowanie i produkcja niezawodnych systemów bateryjnych dla transportu publicznego
 • Budowa systemów bateryjnych i wodorowych opartych o własne technologie
 • Usługi Battery as a Service i Hydrogen as a Service
 • Prowadzenie kompleksowych projektów inwestycyjnych w magazynach energii

CELE STRATEGICZNE FIRMY

 1. Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek
 2. Dywersyfikacja rynków / klientów
 3. Zapewnienie długofalowych możliwości produkcyjnych

IMPACT zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki jakości Impact Clean Power Technology S.A. poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka jakości Impact Clean Power Technology S.A. zostanie umieszczona na stronie internetowej z nową datą.

Warsaw, 26.04.2024

Download